Toppmeny

 

Till ansvarig chef för förskola/skola

 

Jag som ordförande i Elöverkänsligas Förening i Norrbotten vänder mig i detta brev till dig som rektor/förskolechef Du är ansvarig för din förskolas/skolas verksamhet och är därmed skyldig att läsa detta brev till fullo. Jag är ordförande i en förening som är med i Funktionsrätt Sverige, med medlemmar av alla åldrar som har en sak gemensamt. De är skadade och blir sjuka av den mikrovågsstrålning som varje sekund omger oss i samhället i allmänhet och i förskolan/skolan i synnerhet; nu när verksamheterna använder sig av trådlösa nätverk och datorer och Ipads som uppkopplade med wifi mångfalt ökar antalet sändare som avger mikrovågor.

Våra politiker tar trots rekommendationer från Europarådet inte sitt ansvar då det gäller att informera om hälsorisker med mikrovågor. Jag vill ta mitt ansvar genom att informera och skriva till dig. Europarådets resolution 1815 gällande barn och skola uppmanar att:

 

8.3.1. inom departement och ministerier (utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;

8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet;

Jag vill också informera dig om skrivelsen Reykjavikappellen. I mars 2017 antogs den av över 100 läkare, forskare och lärare. Den vänder sig till skolmyndigheter och uppmanar ansvariga i dessa verksamheter att ta ansvar för barnens framtida hälsa genom att genomföra konkreta åtgärder som syftar till att minimera exponeringen av trådlös teknik. Jag redogör för innehållet i denna appell senare i brevet.

 

Vi kan t ex se på hur politiker i EU:s största land Frankrike gör. Den franska nationalförsamlingen har nämligen beslutat om en lag 12 juli 2010 som förbjuder mobiler i skolsalar (article L511,code del´education)samt trådlösa nätverk på förskola. Lagen slår också fast att wifi i skolor som har klasser upp till årskurs 6 ska stängas av när de inte används. Lagen innefattar bland annat även att för varje mobiltelefon eller surfplatta ska det även anges tydligt hur man stänger av den trådlösa uppkopplingen mot internet . Sedan, nu den 12 december 2017, går Frankrike vidare med en lag, från och med höstterminen 2018 införs totalförbud mot mobiler till och med högstadiet. Inom det franska skoldepartementet håller man på att förbereda hur förbudet praktiskt kan genomföras, exempelvis med hjälp av låsbara boxar.

 

FORSKNING VISAR VARFÖR ÅTGÄRDER KRÄVS

De antagna föreskrifter du nu fått information om gällande minimerandet av trådlös teknik för barn och i skolan handlar om vad som skall göras för att skydda de som finns i din verksamhet från skador. Forskning som sammanställs och presenteras visar på varför. När du tar del av länksamlingen förstår du omfattningen av de skador som kan uppstå. Här beskriver jag skador och symtom av mikrovågor mer summariskt.

 

Den franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet, Anses, gav sin summariska översikt då de under sommaren 2016 lämnade en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn. Anses pekar på två centrala områden som drabbas då det gäller de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barn. Dessa områden är:

 • Den kognitiva förmågan (minne, koncentration, språk mm). Anses menar att de studier som visat sådana negativa effekter har gjorts med välkontrollerade metoder.
 • Den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet). Anses ser dessa symtom som potentiella effekter av en frekvent användning av trådlös teknik.

 

Så här, nedan, kan en generell beskrivning se ut då det gäller skador (biologiska effekter) som trådlös teknik orsakar. De symtom du nu får läsa om påvisas av forskning och är frekvent rapporterade:

 

 • Huvudvärk
 • Sömnstörningar
 • Onormal trötthet
 • Tinnitus
 • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
 • Andnöd
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Nedstämdhet och depressioner
 • Stresskänsla
 • Ökad irritation, aggressivitet
 • Ångestattacker
 • Svettningar
 • Hudutslag
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Ökad allergiförekomst
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Värk i nacke, muskler och leder
 • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

 

Forskning visar även på andra långsiktiga biologiska effekter såsom oxidativ stress, cellskador och försämrad spermiekvalité. Allt detta och mer därtill får du ta del av i länksamlingen.

 

Min förhoppning är att du så här långt in i brevet har många tankar. DU är ansvarig för en verksamhet som bl a lyder under Arbetsmiljölagen och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa” (AML § 2). Miljöbalkens hänsynsregler ställer även kunskapskravet på den som utövar en verksamhet. Den säger att: “Kunskapskravet innebär att det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas.”

Tar DU det ansvaret fullt ut?

 

Min fråga till dig är:

 

 • Vilket ansvar tar DU för att minimera riskerna för barn/ elever och pedagoger så de inte riskerar att skadas av strålningen från trådlös teknik i din verksamhet? Vilka konkreta åtgärder vidtar DU? 

 

Jag har läst de nya skrivningar som skolan har att förhålla sig till i dessa tider av digitalisering. Jag känner en stor ödmjukhet över den grannlaga uppgift skolan har då det gäller att spegla samhällets utveckling och i det sammanhanget också ta ansvar över en verksamhet som innebär hållbar utveckling. Vi lever i en digitaliserad värld där användandet av digitala verktyg är integrerat med vårt sätt att vara individer och vårt sätt att vara tillsammans i samhället. Givet är att eleverna i skolan behöver stärka sin förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Men frågan utifrån det du hittills läst är: HUR?

 

Skolans uppdrag finns för att möta upp den verklighet som finns och ett av uppdragen är att främja digitalisering och använda digitala verktyg. Användandet av teknik är och ska vara naturligt i skolan. Lika naturligt måste det vara att använda teknik på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Tekniken kan aldrig få tillåtas att skada! Tekniken får aldrig komma i första hand, före de människor som ska använda den. Europarådets resolution 1815 som uppmanar till att trådbundna internetanslutningar skall användas är inte emot någon slags samhällsutveckling. För att nå måluppfyllelse i enlighet med verksamheternas läroplaner krävs inte ett användande av trådlös teknik. Det finns inga hinder i resolutionens formuleringar utan bara möjligheter. Och för dig, som ansvarig i förskolans och skolans verksamhet – skyldigheter. Du har ett ansvar att följa de försiktighetsåtgärder som skall råda. I det här fallet betyder det: Välj och prioritera ett kabelbundet teknikanvändande i din skola. Då behöver du som arbetsgivare inte ens bedöma risker och konsekvenser i samband med införande och användande av digitala verktyg i verksamheten. Då väljer du att använda teknik på ett säkert sätt. Du minimerar exponeringen av mikrovågor.

 

Ser man till ett utdrag från det symposium som Svenska Läkarsällskapet arrangerade i november 2017 i syfte att utbilda bl a läkare, beslutsfattare och opinionsbildare så visar det på en bred problematik. Symposiet adresserade den senaste forskningen om it-teknikens och sociala mediers medicinska konsekvenser särskilt för barn:

“Barn och ungdomar tillbringar alltmer tid framför skärmen; kommunicerar via sms, Facebook, Instagram, Snapchat, spelar dataspel och så vidare på gott och ont. Parallellt rapporteras om ökande problem hos unga som splittring och bristande koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter, närsynthet och övervikt. Vidare kan nämnas konflikter i familjen, empatistörningar, bristande verklighetsuppfattning, humörpåverkan, skolmisslyckanden och depression. Dataspelsberoende är numera ett välkänt missbruk som jämförs med annat drogmissbruk. I USA rekommenderas särskilt hus- och barnläkare att förhöra sig om sina barnpatienters skärmanvändning. Den amerikanska barnläkarakademin har gått ut med strikta rekommendationer att begränsa skärmtiden.”

Symposiet lyfte även detta:

 

“Beslut som tas om teknik och barn måste grundas på evidens och barnens bästa.”

 

Jag, som ordförande, förväntar mig att du utifrån den ansvarsposition du är i tar dig tid att läsa hela detta brev och därefter återkommer med respons och svar till mig senast 2018-02-02. Min mailadress är info@elfinorr.se. Jag nås också på tel nr 0920-225002. Välkommen till att läsa vidare!

 

Snabbguide: Resterande innehåll i detta brev disponeras till följande:

 

 • Riktlinjer från SSM – strålsäkerhetsmyndigheten
 • Miljöbalken och ditt ansvar
 • Säkerhetsföreskrifter – IPAD och mobil
 • Reykjavikappellen och åtgärder inom skola och förskola
 • Information till lärarfacken m.fl

 

Riktlinjer från SSM – strålsäkerhetsmyndigheten

Gällande trådlös teknik brukar alltid SSM komma på tal så jag vill därmed delge information som kan hittas på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den myndighet som “ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället”. Den uppgift som åligger SSM är bl a att “ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och användningsområden samt [informera] om strålskydd” (förordning 2008:452). Vad detta innebär i praktiken då det gäller gränsvärden för elektromagnetisk strålning är att SSM refererar till ett gränsvärde som skyddar enbart mot direkta akuta uppvärmningseffekter under 6 minuter. SSM beskriver att uppvärmning av kroppens vävnader är den enda säkerställda hälsoeffekten av mikrovågor. För långtidsexponering; som det handlar om för barn, elever och pedagoger; finns idag inget gränsvärde. SSM:s hänvisning till gränsvärdet är därmed irrelevant.

 

Vad vet du då nu? Du vet att gränsvärdet är satt i relation till uppvärmning av hud, inte till negativa biologiska hälsoeffekter. Du vet också att gränsvärdet är satt i relation till akut exponering, inte till kronisk långtidsexponering vilket därmed gör att gränsvärdet inte är ett gångbart mätinstrument att luta sig mot.

 

SSM talar dock om hälsorisker i samband med långtidsexponering: “Dock finns en svag misstanke om att exponering av radiovågor vid användning av mobiltelefon kan medföra hälsorisker. Av försiktighetsskäl rekommenderar vi därför att du använder mobilens högtalarfunktion eller handsfree och att du håller ut telefonen från kroppen under samtal.” Här visar SSM att kartan inte speglar verkligheten. Hur skall det rent praktiskt se ut i skolan om eleverna tillåts använda mobiler under skoltid? En laptop och en I-pad med wifi, uppkopplade mot det trådlösa nätverket, är dessutom i egenskap av sändare av mikrovågor fullt ut jämförbara med en mobil under samtal. Hur används de i verksamheterna? Alltför ofta då de finns i knät på barn och elever, förmodar jag.

 

SSM gör en riskbedömning i Folkhälsomyndighetens Miljörapport 2017 på detta vis:

“Det går naturligtvis inte att helt utesluta att längre exponeringstider, särskilda användningsmönster eller någon specifik teknik skulle vara förenat med hälsorisker eller att det kan finnas risker i relation till sjukdomar som inte är studerade, men det finns ingen vetenskaplig grund för att misstänka detta. Mobil telekommunikation och trådlös dataöverföring är dock fortfarande en förhållandevis ny företeelse som fortsätter att utvecklas snabbt i hela samhället. Därför finns det skäl att fortsätta följa risker för negativa effekter på hälsan i relation till exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält”.

Kanske är dessa formuleringar SSMs försök att visa på en verklighet. Hur det än är så är riktlinjer för den situation där ett osäkert kunskapsläge råder: Följ försiktighetsprincipen!

 

Den vetenskapliga grund som SSM tar avstånd från återfinns bl a på Powerwatch hemsida. Ta del av dess innehåll när du tar del av länksamlingen. Du kan se fram emot tusentals vetenskapliga studier, alla peer reviewed, som ger en grundlig kunskapsöversikt. I Bioinitiative-rapporten, vilken återfinns i länksamlingen, redovisar internationell forskarexpertis inom området elektromagnetiska fält omkring 1800 vetenskapliga studier. Men de är inte de enda! Det vetenskapliga underlag som visar på hälsorisker är överväldigande. Det är också ett underlag till att WHO klassar radiofrekvent strålning som “möjligen cancerogent” i samma klass som bly och DDT. Är dessa ämnen något som du ser som naturliga i en skol- och förskolemiljö?  Och om vi begränsar oss till förskolans verksamhet – hur går det egentligen med din kommuns ambition att ha giftfria förskolor?

 

Vid nämnandet av SSM bör man även ta i betänkande att de i april i år har JO-anmälts gällande felaktig information och vilseledande fakta. I anmälan kan man bland annat läsa kring dessa brister med hänvisning till gränsvärden för mikrovågor:

– Det uppsatta gränsvärdet gäller enbart för skydd i upp till 6 minuter.

– Inget gränsvärde finns för långsiktig exponering för barnen, eleverna samt skolans personal.

 

Detta har du redan fått veta. Jag tar upp det igen för att understryka att dessa, samt många andra hållpunkter, är anledningar till att du som ansvarig för verksamheten med dess barn, elever och personal har en skyldighet att fortsätta läsa detta. Som enskild rektor har du möjlighet att påverka den verksamhet du ansvarar över. Med “påverka” menar jag minimera exponeringen av trådlös teknik för de som finns i din verksamhet. För barn och för vuxna. Du kan INTE, utifrån gällande lagstiftning, hänvisa till någon annan instans såsom någon IT-avdelning eller något “skolkontor”, ej heller säga att du har för lite kunskap för att GÖRA något. Införandet av försiktighet gäller ALLA!

 

 

 

 

MILJÖBALKEN OCH DITT ANSVAR

Nu när jag tydliggjort SSM:s roll, som en enbart rådande instans, vill jag fortsätta med att tydliggöra den lagstiftning DU har att förhålla dig till, nämligen den försiktighetsprincip som finns inskriven i Miljöbalken (2 kap 3 §):

 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.

 

Försiktighetsprincipen för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger olika typer av risker säger att när osäkerhet råder om huruvida exempelvis en ny teknik, eller en politisk åtgärd kan skada allmänheten eller miljön, och vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller åtgärden är farlig, SKALL tekniken eller åtgärden betraktas som farlig. Bevisbördan faller på verksamhetsutövaren, och på dem som hävdar dess ofarlighet. Därmed har verksamhetsutövaren ett juridiskt ansvar att välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden riskerar att innebära skada för människors hälsa eller miljö. Kunskapsbrist kan INTE användas som ett skäl för att utesluta kostnadseffektiva skyddsåtgärder!

 

En fundering till dig från mig, som är medveten om hur väl utbyggt användandet av trådlös teknik är för mina barnbarn som går i kommunens skolor: Vilka belägg motiverar “att göra ingenting” då det gäller att minimera användandet av trådlös teknik i din verksamhet? Jag förväntar mig inget svar från dig. För själv hittar jag inget.

 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER – IPAD OCH MOBIL

Att “bevisbördan faller på verksamhetsutövaren […] som hävdar dess ofarlighet” blir väldigt tydligt om man ser till vilket ansvar tillverkare av exempelvis Ipad och mobiler tar då det gäller eventuella skador uppkomna av trådlös teknik. Det finns ett krav på att dessa produkter ska ha ett säkerhetsavstånd till kroppen då de används. En mobil som handen håller, som finns i fickan och en I-pad som finns i knät uppfyller inte tillverkarnas krav på ett säkert användande. Alltså har tillverkarna friskrivit sig från ansvar, om skador av den trådlösa tekniken skulle uppstå. Operatörerna har också friskrivit sig från ansvar. Försäkringsbolagen har också friskrivit sig från ansvar för skador av trådlös teknik.

 

Nu vet du att det finns säkerhetsföreskrifter kring användandet av de trådlösa enheter såsom laptops,  Ipad och mobiltelefoner som finns i din verksamhet. Du reflekterar säkert också över att dessa säkerhetsföreskrifter inte följs av barnen och eleverna i din verksamhet. Är deras föräldrar informerade om detta faktum? VEM bär ansvaret för att säkerhetsföreskrifter följs då barnen är i skolan och förskolan? Är det inte inom alla områden som berör arbetsmiljölagstiftning DU? En fundering till dig från mig: Vad undantar dig från ansvar just i detta fall?

 

Så här långt har du bland annat fått information om SSM:s enbart rådande funktion och att SSM JO-anmälts för att denna myndighet går ut med felaktig information och vilseledande fakta till allmänheten. Du ser vad Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär och jag hoppas du förstår detta: Okunskap är INTE ett skäl till att göra ingenting.

 

Jag vill i det här sammanhanget lyfta fram föräldraorganisationen BARNverket. De  “arbetar för hälsofrämjande miljöer för ”hela” barnet i skolväsendets verksamheter från förskola till gymnasium och  vill att “barn och unga,  ska må bra och kunna utveckla kropp, sinnen och den känsliga hjärnan, hälsa och lärande, i en trygg och säker miljö”. BARNverket samlar medicinsk och pedagogisk expertis och ifrågasätter skolans nationella strategi för digitalisering. De ställer denna fråga:

 

Vilka förebyggande riskbedömningar har gjorts utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv?

 

Du ansvarar för din verksamhet. Hur vill du besvara den frågan? Står du utan svar för att inga riskbedömningar gjorts, är det dags att agera NU! Låt innehållet i detta brev vara en början till att väga in tvärvetenskaplig forskning och kompetens och låta dessa faktorer få ha ett inflytande över barnens hälsa och lärande. BARNVerket anser, utifrån den forskning och kunskap som den medicinska forskarvärlden har att:

 • digitaliseringsstrategin av skolväsendet saknar förebyggande riskbedömningar utifrån det biologiska växande barnet
 • digitaliseringsstrategin saknar tillräcklig vetenskaplig förankring
 • motiv saknas för att införa digitala verktyg i förskolans läroplan

 

Skolan är en politiskt styrd verksamhet. BARNverket agerar genom att lyfta denna fråga vidare till politiker. Deras agerande ser jag som en hjälp för dig i ditt arbete. Dock, den som har ett ansvar att ta NU, utifrån den kunskap du har – det är DU.

 

Så här lyfter BARNverket frågan om den nationella digitaliseringsstrategin med politiker:

 

 • politiker måste ta del av aktuell forskning samt reflektera över andra länders förhållningssätt till digitala verktyg i skolväsendet för våra barns biologiska utveckling, hälsa och lärande.
 • detta är en avgörande framtidsfråga för våra barns biologiska utveckling, hälsa och lärande och måste lyftas inför valet år 2018.

 

Nu är det dags att titta på vilka åtgärder som faktiskt går att vidta. Åtgärder som är enkla och kostnadseffektiva. De åtgärder som Reyjkjavikappellen beskriver är ett stöd och en vägledning vad som kan göras.

 

REYKJAVIKAPPELLEN OCH ÅTGÄRDER

I mars 2017 vänder sig över 100 läkare, forskare, lärare och specialistorganisationer med skrivelsen Reykjavikappellen till skolmyndigheter och beslutsfattare inom skola och förskola:

 

“Vi ber att skolmyndigheter i alla länder sätter sig in i den kunskap som finns angående möjliga risker med radiofrekvent strålning för våra barn som växer och utvecklas. Att använda kabelbundna datorer i undervisningen är en säkrare lösning än potentiellt riskfylld exponering för trådlös radiofrekvent strålning”

 

I skrivelsen formuleras oro för barnens hälsa och utveckling på grund av trådlös teknik i skola och förskola. Experterna uppmanar skolmyndigheter att ta sitt ansvar för barnens framtida hälsa – att minimera barns exponering för strålning i skolan och förskolan samt använda kabelburen internetuppkoppling.

 

Appellens praktiska regler angående barn och trådlös teknik:

 • Inga trådlösa nätverk i förskola och skola.
 • Kabelbunden uppkoppling till varje klassrum för läraren att använda under lektionerna.
 • Föredra fasta telefoner med kabel till all personal i förskola och skola.
 • Föredra kabelbunden uppkoppling till internet och till skrivare samt stäng av WiFi på all utrustning.
 • Föredra datorer och läsplattor som går att ansluta till internet med kabel.
 • Elever bör inte få använda mobiltelefoner i skolan. De bör antingen lämna dem hemma eller att läraren samlar in dem helt avstängda före första lektionen på morgonen.

 

I samband med appellens praktiska regler ställer JAG återigen samma fråga som i början:

 

 • Vilket ansvar tar DU för att minimera riskerna för barn/ elever och pedagoger så de inte riskerar att skadas av strålningen från trådlös teknik i din verksamhet? Vilka konkreta åtgärder vidtar DU?

 

Information till lärarfacken m.fl

Här närmar detta brev sig sitt slut. Men brevet syftar till att vara en början också; en början till ett konstruktivt, handlingskraftigt förhållningssätt och agerande från dig som rektor. Du är ansvarig för många människors hälsa och utveckling och jag tror du vill ta ditt ansvar på bästa sätt.

 

Om innehållet i detta brev bjudit dig på nya kunskaper så har det fyllt ett annat syfte. Du har faktiskt rätten att få veta. Du har rätten att få veta att trådlöst teknikanvändande kan skada och du har rätten att få veta vilka åtgärder som minimerar skador.

 

Det finns fler i din verksamhet som har rätten att få veta. Detta brev handlar ju om den arbetsmiljö som finns i förskolan och skolan och om de skador mikrovågor kan orsaka. Jag kommer därför att delge lärarfacken denna skrivelse med uppmaningen att delge den till ombuden. Den blir ett underlag för er att mötas kring vid kommande diskussioner.

 

Den skrivelse du nu har i din hand kan ju även på ett enkelt sätt delges de rådande instanser som finns kring verksamheten – förskoleråd, skolråd, föräldraråd. Alla har rätten att få veta, eller hur?

 

Tack vare ett samarbete med Tommy Nordbrandt, ordförande i Elöverkänsligas förening i Västerbotten, så kommer detta brev att skickas till alla rektorer i Norr-och Västerbotten. Det skickas för kännedom till berörda skolchefer i bägge län. Länens skolsköterskor kommer att få ta del av det. Lokala media kommer därefter få ta del av brevinnehållet och den respons det möter. Jag gör det jag kan för att informera, uppmana till åtgärder och skydda de som finns i din verksamhet. Gör du?

 

Jag ser fram emot din respons till mina frågor, senast 2018-02-02

 

Vänligen

 

Roger Johansson

 

Fördjupande läsning för dig:

 

Resolution 1815:

Europarådet antog år 2011 resolution 1815. Den baseras på ett betänkande om de möjliga riskerna med magnetfältens och den radiofrekventa elektromagnetiska strålningens inverkan på miljö och hälsa. Resolutionen pekar på att det finns tillräckliga belägg för skadlig påverkan av elektromagnetiska fält på växter, djur och människors hälsa, för att agera och skydda mot möjliga och allvarliga miljö- och hälsorisker.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

 

Reykjavikapellen:

Vid en internationell konferens 2017 i Reykjavik om barn, skärmtid och mikrovågsstrålning signerades appellen av representanter från 21 länder. Här ber man skolmyndigheter i alla länder att sätta sig in i den kunskap som finns angående möjliga risker med radiofrekvent strålning för våra barn som växer och utvecklas. “Att använda kabelbundna datorer i undervisningen är en säkrare lösning än potentiellt riskfylld exponering för trådlös radiofrekvent strålning.”

engelsk version: http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Reykjavik-Appeal-2017-02-24-EN.pdf

svensk version: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/03/Reykjavik-appellen-170224-svenska.pdf

 

ANSES :

Under sommaren 2016 lämnade den franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet, Anses, en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn. Anses pekar särskilt ut de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barns kognitiva förmåga (minne, koncentration, språk, mm) samt den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet) http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/08/201607.pdf

 

Svenska Läkaresällskapet – Den uppkopplade barnhjärnan (fr november 2017)

Svenska Läkaresällskapet symposium i november 2017 adresserar den senaste forskningen om it-teknikens och sociala mediers medicinska konsekvenser särskilt för barn. http://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/den-uppkopplade-barnhjarnan/

 

 

POWERWATCH

Powerwatch är en engelsk oberoende organisation som är en central aktör och samverkanspart då hälsofrågor som har med elektromagnetiska fält debatteras i Storbritannien. Powerwatch hemsida syftar till att informera allmänheten om det omfattande kunskapsområde som elektromagnetiska fält är och vilka åtgärder man kan vidta för att skydda sig från skador.

http://www.powerwatch.org.uk/

 

Bioinitiativrapporten:

Bioinitiative report är en internationell expertrapport. Den stora styrkan i rapporten är att den har gjorts av 29 oberoende forskare och hälsoexperter från 10 länder, oberoende av regeringar, befintliga organ och branschorganisationer som har varit fast vid gamla standarder. Precis på grund av detta presenterar Bioinitiative Report en solid vetenskaplig och folkhälsopolitisk bedömning som är bevisbaserad. Grovt har 1800 nya studier publicerats under fem år. Dessa bekräftar effekter vid exponeringsnivåer tio till hundratals eller tusentals gånger lägre än tillåtna under säkerhetsgränser i de flesta länder i världen. De visar bl a att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa fält påverkar centrala nervsystemet negativt. Upprepade undersökningar visar att nervceller dör och att minnet försämras. I Bioinititive report ställs kravet på ett gränsvärde för strålning som ligger 3,3 miljoner gånger lägre än det rådande gränsvärde som SSM anger, detta eftersom forskningen nu kan påvisa cellskadepåverkan (biologisk påverkan) från nivån ca 30 mikrowatt per/m2. SSM:s gränsvärde, det som myndigheten anser skydda dig och mig, är 10 miljoner mikrowatt/m2.

http://www.bioinitiative.org/conclusions/

 

Klassificering –  strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält möjligen cancerframkallande:

WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut, IARC, har klassat strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496

 

SSM – anmälan:

SSM har anmälts till Riksdagens ombudsmän då de inte följer sitt uppdrag att skydda befolkningen mot artificiell mikrovågsstrålning. Anmälan är på 50 sidor. Den berör särskilt referensvärdet 10 W/m2 som gäller för frekvensbandet 2 GHz till 300 GHz, vilket motsvarar våglängderna 15 cm till 1 mm. Anmälan berör även forskningen på elöverkänslighet, SSM:s mätningar i skolmiljön och mätning av trådlösa babyvakter.

https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2017/04/8-jo-anmc3a4lan-av-ssm.pdf

 

Om förhållandet mellan termiska och icke-termiska effekter och gränsvärden:

Det gränsvärde som finns skyddar från termiska effekter under akut, kort tids strålningsexponering. Gränsvärdet har att göra med energiabsorbering. Det finns inga gränsvärden som skyddar mot kronisk strålningsexponering då det gäller de signaler som används i verkligheten, ute på arbetsplatser och i miljön. Hälsoriskerna av farliga strålningssignaler, exempelvis frekvenser, frekvensbanden och modulationer, underskattas. Det finns inget gränsvärde som skyddar mot biologiska verkningar som kan uppstå av mikrovågor.

http://web.comhem.se/igor.belyaev/rad.pdf

 

Försiktighetsprincipen:

Försiktighetsprincipen ligger under miljöbalkens allmänna hänsynsregler vilka ska förebygga negativa effekter av verksamheten. Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  De allmänna hänsynsreglerna innehåller de grundläggande bestämmelserna: Bevisbörderegeln, Kunskapskravet samt Försiktighetsprincipen.

Bevisbörderegeln: Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska visa att hänsynsreglerna följs.

Kunskapskravet innebär att det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas.

Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en störning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillampa-miljobalken/allmanna-hansynsregler/

http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/tillampa-miljobalken/allmanna-hansynsregler

 

Safe & smart 4 kids – Informativ video om Ipad och skolan:

Denna video följer Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agencys råd (ARPANSA Factsheet 14) om att minska trådlös strålning och undersöker konsekvenserna för barn som använder trådlösa enheter som iPads, hemma och i skolan.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GJPTzaNkcUk

 

BARNverket – pekar på brister i den nationella digitaliseringsstrategin

BARNverket är en rikstäckande föräldraorganisation som arbetar för ett ökat föräldrainflytande för barns rätt att må bra och utvecklas i en hälsofrämjande och säker miljö i skolväsendets verksamheter. BARNverket pekar på brister i den nationella digitaliseringsstrategin. Förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv och utifrån att barn är biologiska växande människor med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling saknas helt.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/digitaliseringen-av-skolan-ett-riskfyllt-experiment-19844

 

BARNverkets frågor till samtliga partier och berörda utifrån brister i den nationella digitaliseringsstrategin:

http://www.barnverket.se/arkiverade-sidor/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet-saknar-riskbedomningar/#more-8119

 

Frank Clegg

Förre Microsoft-chefen i Kanada, Frank Clegg, förordar nu att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta.

http://vitalitymagazine.com/article/invisible-threat/

 

Lloyd’s infohäfte – Electro-magnetic fields from mobile phones: recent developments

En beskrivning av kunskapsläget som gör att stora aktörer inom försäkringsbranschen, i detta fall Lloyd’s, fattar beslutet att friskriva sig ansvar för skador orsakade av mobiler och dyl. Bara -ett-  exempel på att försäkringsbolag friskriver sig från ansvar.

http://nebula.wsimg.com/ad527ad4c67225c56e189704fcc343d3?AccessKeyId=045114F8E0676B9465FB&disposition=0&alloworigin=1

 

Appell till FN och WHO:

225 vetenskapsmän har i en appell till FN och WHO uttryckt att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker, långt under gällande riktlinjer, har stärkts, Beläggen berör bl a en ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal skall informeras om riskerna.

https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

 

Motion till Sveriges Riksdag inlämnad oktober 2017:

Motionen uppmanar riksdagen att ställa sig bakom det som anförs i motionen om att utforma regelverk som innebär att “förskolor och grundskolor så långt som möjligt befrias från  RFR* och tillkännager detta för regeringen så att våra barn inte i onödan utsätts för de risker det innebär.” (* RFR=strålning från mobiler o dyl.)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023020

 

Wiens läkarförbund:

Wiens läkarförbund har gett ut riktlinjer för att minska hälsoriskerna kopplade till användning av mobiltelefoner och exponering av mikrovågor. Deras riktlinjer finns samlade på en affisch. Bland åtgärderna nämns att man ska använda fast telefon vid samtal hemma och på arbetet. DECT-telefoner, WLAN och WiFi och LTE-basstationer i hemmet bör undvikas. Man ska ofta gå offline eller använda flygplansläge – för funktioner som att lyssna på musik, kamera, väckarklocka, miniräknare eller spel krävs ofta inte internetuppkoppling. Man bör minimera antalet appar, avaktivera de mest onödiga bakgrundstjänsterna på sin smartphone samt avaktivera ”mobila tjänster” / ”mobildata”.

https://newsvoice.se/2016/01/31/wiens-lakarforbund-varnar-for-halsoriskerna-med-smartphones-ger-rad-som-minskar-riskerna/

http://www.aekwien.at/aekmedia/Medizinische-Handy-Regeln.pdf

 

Internationella läkaruppropet 2012:

Ett annat exempel på att läkare sedan länge kräver en påkallad försiktighet då det gäller den radiofrekventa strålningens skador och risker. Fler än 1000 läkare skrev under Freiburguppropet 2002. Den översattes till många språk. 2012, tio år senare, vänder tyska läkare sig återigen till sina kollegor och det globala samhället, men också till alla politiker över hela världen i syfte att skydda människor, omvärld och också demokratin.

http://freiburger-appell-2012.info/en/observations-findings.php

Se skrivelsen i svensk översättning med dess vetenskapligt bestyrkta rön:

http://www.vagbrytaren.org/internationella_lakaruppropet_pa%20svenska.pdf

 

Olle Johansson – om faran med WIFI och mobiltelefoni

Olle Johansson är docent i neurovetenskap och chef vid enheten för experimentell dermatologi på Karolinska institutet i Stockholm. Han har en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi och har varit med och författat ett stort antal vetenskapliga originalarbeten, översiktsartiklar och bokkapitel, exv i tidskrifterna Science och Nature. Han har disputerat för medicine doktorsgrad vid Karolinska institutet.

Kort version: https://www.youtube.com/watch?v=lpzc4vClGoc

Full version: https://www.youtube.com/watch?v=HozYdQfnp8w

Prof. Martin Pall – How WiFi & other EMFs Cause Biological Harm

Martin Pall, prof. Em. vid Washington State University, har en imponerande “book of work”. Hans första artikel om elektromagnetiska fält och deras roll i VGCC-aktivering (=cellväggarnas jonkanaler öppnas med skadliga effekter som resultat) fick en plats i listan ”Global Medical Discovery” som en av de viktigaste artiklarna i medicin 2013. Videon är ett material från Arne Naess-seminariet den 18 oktober 2014 i Oslo. Slutsatsen till Palls resultat är att vi i mikrovågor möter ett nytt och allt mer närvarande miljöförorenande ämne. Det kan kallas “det 21:a århundradets miljöbomb” med stora konsekvenser för miljön, människors hälsa, byggandet av mobiltorn, datorer i skolan och hantering av individer som drabbas av symptom på EHS (elöverkänslighet).

https://www.youtube.com/watch?v=Pjt0iJThPU0

Mer om professor Martin Palls forskning:

http://www.vagbrytaren.org/MartinPall-v15_.pdf

Professor i pedagogik, Rainer Nyberg:  – Trådlös teknik skadar barn – hur kan vi skydda dem?

Den här videon handlar om att skydda barn för skadlig strålning från olika trådlösa enheter, routers och telefonmaster. Strålningen skadar koncentration, lärande, minne och hälsa på många sätt. Filmen behandlar världens mest komplicerade bio-elektriska apparat — hjärnan. Hur ska vi skydda hjärnan och barnen från att skadas av trådlös teknik?

https://www.youtube.com/watch?v=q0OP2id1ZSo

 

Roger Johansson

Ordförande för Elöverkänsligas förening i

Norrbotten                                                          

0920-225002

info@elfinorr.se