Toppmeny

Till skolsköterska inom elevhälsan

I såväl Norr-som Västerbotten finns det lärare som skadas och blir sjuka av mikrovågor. Flertalet är medlemmar i den länsförening jag företräder som ordförande. Elöverkänslighet är i Sverige en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995. Flertalet av de lärare som drabbats av elöverkänslighet har tvingats från sina arbetsplatser eller till och med från sitt yrke. Gemensamt för de som skadas är att det ligger inget eget val bakom den starkt livsbegränsande funktionsnedsättning som elöverkänslighet innebär. Ta del av gymnasielärare Linda Nieuwenhuizens personliga berättelse (se bilaga) som visar på hur symtomutveckling kan se ut så ser du vad utvecklandet av elöverkänslighet kan innebära.

Det finns även elever i samma situation som i dagsläget inte kan gå till skolan på grund av den trådlösa teknik som finns där alternativt har en rigorös anpassning i skolan för att kunna ha möjlighet till att fullgöra sin skolgång (se exempel i länksamlingen). Få skolor möter upp det självklara med att vara “en skola för alla” men se exemplet på Annaskolan från Dalarna  (i länksamlingen) för att ta del av hur enkelt det är att genom ett medvetet teknikanvändande göra det möjligt för strålningsskadade barn att kunna genomföra sin skolgång.

Ta del av det bifogade brevet till rektorerna där jag bland annat redogör för de rekommendationer kring minimerande av exponering för mikrovågor som finns och för relevant lagstiftning för sammanhanget. Kärnpunkter som lyfts är:

 • Forskning och symtom
 • Miljöbalkens försiktighetsprincip
 • SSM:s roll och felaktigheter i deras information
 • Arbetsmiljölagen
 • Reykjavikappellen
 • Åtgärder m.

Jag tar ansvar att främja ungas hälsa och lärande genom att informera dig och min förhoppning är att du efter att läst detta brev och det bifogade rektorsbrevet agerar och tar ditt ansvar  för att främja ungas hälsa och lärande på ett medvetet sätt vid din samverkan med skolan.

Lyft förhållandet mellan användandet av trådlös teknik och ohälsa med din rektor på skolan.

Psykisk ohälsa och elevhälsans uppdrag
Den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige (se Socialstyrelsens rapport 2013: Psykisk ohälsa bland unga) och denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade barn och unga tar knappast till sig kunskaper. För unga är ökningen av psykisk ohälsa närmare 70%, enligt socialstyrelsens rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga under åren 2006-2016. Socialstyrelsen vet inte varför den psykiska ohälsan ökar men eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror utredaren Peter Salmi att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor: “Då handlar det om de miljöer där alla barn och unga vistas, som under skolperioden”.

Som du redan vet, har elevhälsan ett ansvar för alla i skolan och i skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta är anledningen till att jag, som ordförande i Elöverkänsligas förening, vänder mig till dig som en del av elevhälsan, efter det att rektor för skolans verksamhet fått ta del av forskning m.m. i frågor om trådlös teknik.

Skolsköterskans roll är viktig. Du är yrkesverksam i den miljö där barn och unga vistas. I det här brevet vill jag ta ansvar för att informera dig om faktorer som får konsekvenser för hälsa och lärande hos unga.

“Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att arbeta för en bättre psykisk hälsa hos unga.  Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och Folkhälsomyndigheten är eniga om att hälsa och lärande hör ihop. Elevhälsans uppdrag som hälsofrämjande och förebyggande betonas och man vill se en tätare samverkan mellan elevhälsan och skolan i kunskapsförmedlingen. En bra skola arbetar aktivt för en hållbar livsstil.” (http://www.qleva.se/sv)

Skolans arbete är komplext. Ser man till ett utdrag från det symposium som Svenska Läkarsällskapet arrangerade i november 2017 i syfte att utbilda bl a läkare, beslutsfattare och opinionsbildare så visar det på en bred problematik. Symposiet adresserade den senaste forskningen om it-teknikens och sociala mediers medicinska konsekvenser särskilt för barn:

“Barn och ungdomar tillbringar alltmer tid framför  skärmen; kommunicerar via sms, Facebook, Instagram, Snapchat, spelar dataspel och så vidare på gott och ont. Parallellt rapporteras om ökande problem hos unga som splittring och bristande koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter, närsynthet och övervikt. Vidare kan nämnas konflikter i familjen, empatistörningar, bristande verklighetsuppfattning, humörpåverkan, skolmisslyckanden och depression. Dataspelsberoende är numera ett välkänt missbruk som jämförs med annat drogmissbruk. I USA rekommenderas särskilt hus- och barnläkare att förhöra sig om sina barnpatienters skärmanvändning. Den amerikanska barnläkarakademin har gått ut med strikta rekommendationer att begränsa skärmtiden.”

Symposiet lyfte även detta:

 

“Beslut som tas om teknik och barn måste grundas på evidens och barnens bästa.”

 

Den kognitiva förmågan, psykiska hälsan och fysiska symtom

Mängden skärmtid och den tid barn sitter vid en skärm med trådlös uppkoppling (mobil, Ipad, laptop) påverkar centrala faktorer för hälsa och lärande –  koncentration, minne, inlärning etc. I rektorsbrevet finns flertalet hänvisningar till forskningsrön och symtom som kan sättas i samband med användandet av trådlös teknik. Jag har gjort ett urval av informationen som rektorerna får och presentera till just dig. Läs och reflektera över utsträckningen i din yrkesvardag som du möter gällande de symtom som beskrivs nedan. Om du ALDRIG väger in skärmtid OCH hur teknikanvändandet ser ut i de samtal du har med och kring elever som uppvisar dessa symtom – gör du verkligen det du kan och ska då? Tar du då ansvar för att främja elevens hälsa på bästa sätt?

 

Den  franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet, Anses, gav sin summariska översikt då de under sommaren 2016 lämnade en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn. Anses pekar på två centrala områden som drabbas då det gäller de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barn. Dessa områden är:

 • Den kognitiva förmågan (minne, koncentration, språk mm). Anses menar att de studier som visat sådana negativa effekter har gjorts med välkontrollerade metoder.
 • Den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet). Anses ser dessa symtom som potentiella effekter av en frekvent användning av trådlös teknik.

 

Så här, nedan, kan en generell beskrivning se ut då det gäller skador (biologiska effekter) som trådlös teknik orsakar. De symtom du nu får läsa om påvisas av forskning och är frekvent rapporterade:

 

 • Huvudvärk
 • Sömnstörningar
 • Onormal trötthet
 • Tinnitus
 • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
 • Andnöd
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Nedstämdhet och depressioner
 • Stresskänsla
 • Ökad irritation, aggressivitet
 • Ångestattacker
 • Svettningar
 • Hudutslag
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Ökad allergiförekomst
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Värk i nacke, muskler och leder
 • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

 

Forskning visar även på andra långsiktiga biologiska effekter såsom oxidativ stress, cellskador och försämrad spermiekvalité. Allt detta och mer därtill får du ta del av i länksamlingen.

 

I länksamlingen visas du på ett omfattande vetenskapligt och medicinskt underlag som kopplar samman trådlös teknik till ohälsa. Detta förhållande är känt sedan länge. Redan 1972 fastslår en rysk samlingsrapport att mikrovågsstrålning skadar funktioner i det centrala nervsystemet. Mikrovågsstrålning leder till biokemiska förändringar i kroppen som är icke-termiska effekter. Powerwatch och Bioinitiative Report ger en nulägesorientering  om  forskning och kunskapsläget inom området elektromagnetiska fält. Beläggen för att elektromagnetiska fält skadar är massiva. Den globala omfattningen av denna hälsokatastrof gör att forskare, vetenskapsmän o dyl. kräver att allmänheten ska upplysas och att de som ska ta ansvar agerar. Se appellen som 235 forskare riktar till WHO. Se Europarådets resolution 1815. Se Reyjkjavikappellen. Se internationella läkaruppropet. Se riktlinjer från Wiens läkarförbund. Se råd kring mobilanvändande från Kaliforniens folkhälsomyndighet.

 

Det massiva teknikanvändande som återfinns hos unga idag gör att de t o m kan löpa risk för att drabbas av “digital demens”, se länksamlingen. Teknikanvändandet skadar hjärnan. Kognitiva funktioner försämras och den som drabbas uppvisar symtom på minnesförlust, koncentrationssvårigheter och känslomässig likgiltighet. Manfred Spitzer – tysk psykiater, psykolog och hjärnforskare – tar i sammanhanget också upp att närsynthet kopplas till användandet av mobiler, Ipad o dyl.

 

Försiktighetsprincipen

Nu när vi kommit så här långt vill jag fortsätta med att tydliggöra den lagstiftning skolan som verksamhet har att förhålla sig till, nämligen den försiktighetsprincip som finns inskriven i Miljöbalken (2 kap 3 §):

 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.

 

Försiktighetsprincipen för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger olika typer av risker säger att när osäkerhet råder om huruvida exempelvis en ny teknik, eller en politisk åtgärd kan skada allmänheten eller miljön, och vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller åtgärden är farlig, SKALL tekniken eller åtgärden betraktas som farlig. Bevisbördan faller på verksamhetsutövaren, och på dem som hävdar dess ofarlighet. Därmed har verksamhetsutövaren ett juridiskt ansvar att välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden riskerar att innebära skada för människors hälsa eller miljö. Kunskapsbrist kan INTE användas som ett skäl för att utesluta kostnadseffektiva skyddsåtgärder!

 

Faller dina tankar här nu på Strålsäkerhetsmyndigheten så ta dig tid att läsa det som står kring deras roll, i rektorsbrevet. De har en rådgivande roll och blev nu 2017 anmälda till JO för missvisande av information till bland annat skolor i landet.

 

Som avslutning väljer jag att lyfta fram föräldraorganisationen BARNverket. De  “arbetar för hälsofrämjande miljöer för ”hela” barnet i skolväsendets verksamheter från förskola till gymnasium och  vill att “barn och unga,  ska må bra och kunna utveckla kropp, sinnen och den känsliga hjärnan, hälsa och lärande, i en trygg och säker miljö”. BARNverket samlar medicinsk och pedagogisk expertis och ifrågasätter skolans nationella strategi för digitalisering. De ställer denna fråga:

 

Vilka förebyggande riskbedömningar har gjorts utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv?

 

Du arbetar i skolans verksamhet. Hur vill du besvara den frågan? Står du utan svar för att inga riskbedömningar gjorts, är det dags att agera NU. Låt innehållet i detta brev och rektorsbrevet vara en början till att väga in tvärvetenskaplig forskning och kompetens och låta dessa faktorer få ha ett inflytande över barnens hälsa och lärande. BARNVerket anser, utifrån den forskning och kunskap som den medicinska forskarvärlden har att:

 • digitaliseringsstrategin av skolväsendet saknar förebyggande riskbedömningar utifrån det biologiska växande barnet

 • digitaliseringsstrategin saknar tillräcklig vetenskaplig förankring

 • motiv saknas för att införa digitala verktyg i förskolans läroplan

 

Skolan är en politiskt styrd verksamhet. BARNverket agerar genom att lyfta denna fråga vidare till politiker. Deras agerande ser jag som en hjälp för dig i ditt arbete. Dock, den som har ett ansvar att ta NU, utifrån den kunskap du har och får här – det är DU. Så här lyfter BARNverket frågan om den nationella digitaliseringsstrategin med politiker:

 

 • politiker måste ta del av aktuell forskning samt reflektera över andra länders förhållningssätt till digitala verktyg i skolväsendet för våra barns biologiska utveckling, hälsa och lärande.

 

 • detta är en avgörande framtidsfråga för våra barns biologiska utveckling, hälsa och lärande och måste lyftas inför valet år 2018.

 

I detta brev har jag lyft hälsorisker och symtom i samband med användandet av trådlös teknik, den psykiska ohälsa som ökat kraftigt samt hur teknikanvändandet påverkar hjärna och beteende. Jag kommer delge våra lokala politiker och lokala media detta innehåll och hoppas att du, som en del i elevhälsan lyfter frågan i verksamheten med din rektor.

 

Med denna avslutning vill jag tacka för din uppmärksamhet. Tack för att du har läst detta brev. Barnen är vår framtid. Vi vuxna har ett ansvar då det gäller att de får uppleva en framtid som är så ljus som möjligt. Hälsa och lärande är två avgörande faktorer som ger barnen förutsättningar till en ljus framtid och i detta sammanhang har du en enormt viktig roll.

Vänligen  Roger Johansson

Ordförande för Elöverkänsligas förening i

Norrbotten                                                          

0920-225002

info@elfinorr.se

 

Fördjupande läsning för dig:

 

Information från Elöverkänsligas Riksförbund om Annaskolan, lågstrålande skola i Dalarna:

https://eloverkanslig.org/lagstralande-skola/

 

Annaskolan, lågstrålande skola i Dalarna:

http://www.annaskolan.se/index.php

 

Elevhälsan.se – Från psykisk ohälsa till hälsa och lärande (2017-10-02)

Denna sida publicerar siffror som visar att psykisk ohälsa ökar bland elever samtidigt som skolresultaten sjunker. En anledning ses vara den ökande skärmanvändningen. De elever som använder datorn mest är de som presterar sämst på PISA-provet. Sverige är det land i OECD med högst andel unga extrema internetanvändare. Elevhälsa. se betonar att en livsviktig förändring behövs – att elevhälsans aktörer börjar jobba aktivt i skolan för en ökad medvetenhet hos både föräldrar och barn kring kopplingen mellan skärmanvändande och psykisk ohälsa.

https://www.elevhalsan.se/artiklar/fran-psykisk-ohalsa-till-halsa-och.htm

Pressmeddelande – Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna (Socialstyrelsen 2017-12-13)

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, gällande åren 2006-2016.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna

 

Socialstyrelsen rapport 2013 – Psykisk ohälsa bland unga

Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under 1990- och 2000-talet, och de senaste data från 2011 visar på en fortsatt ökning.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-43

 

QLeva- lärverktyg om hållbar livsstil för grundskolan:

QLeva bygger på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet och tillämpar försiktighetsprincipen där evidens saknas. QLeva är ett läromedel för grundskolan framtaget för att främja en hållbar livsstil och psykisk hälsa för alla barn, framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin.

http://www.qleva.se/sv/om-qleva

 

Svenska Läkaresällskapet – Den uppkopplade barnhjärnan (fr november 2017)

Svenska Läkaresällskapet symposium i november 2017 adresserar den senaste forskningen om it-teknikens och sociala mediers medicinska konsekvenser särskilt för barn. http://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/den-uppkopplade-barnhjarnan/

 

 

American Academy of Pediatrics, den amerikanska barnläkarakademin, informerar om mikrovågsstrålning och har strikta rekommendationer för att begränsa skärmtid:

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Cell-Phone-Radiation-Childrens-Health.aspx

 

ANSES :

Under sommaren 2016 lämnade den franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet, Anses, en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn. Anses pekar särskilt ut de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barns kognitiva förmåga (minne, koncentration, språk, mm) samt den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet) http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/08/201607.pdf

Ryska samlingsrapporten 1972, Hygieniska problem och effekter av mikrovågor, elektromagnetiska fält i kroppen:
Kliniska observationer och experimentell data fastslår att mikrovågsstrålning skadar. Patogenesen för effekter av mikrovågsstrålning innefattar samverkande fysikaliska och kemiska förändringar. Hypotalamus i mellanhjärnan påverkas. Det får effekter på funktioner i det centrala nervsystemet. Mikrovågsstrålning leder till biokemiska förändringar i kroppen. “Den icke termiska effekten av mikrovågor kan genom denna forskning anses bevisat, bortom all tvivel, då vissa effekter observerats under inverkan av mycket låg intensiteter (enheter och tiotals mikrowatt per kvadratcentimeter )”
Ryska samlingsrapporten i sin helhet. Text på engelska:
https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2017/04/bilaga-1-ryska-rapporten-1972.pdf

Ryska samlingsrapporten, svensk översättning:

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/01/25/ryska-samlingsrapporten-1972-2/

 

POWERWATCH

Powerwatch är en engelsk oberoende organisation som är en central aktör och samverkanspart då hälsofrågor som har med elektromagnetiska fält debatteras i Storbritannien. Powerwatch hemsida syftar till att informera allmänheten om det omfattande kunskapsområde som elektromagnetiska fält är och vilka åtgärder man kan vidta för att skydda sig från skador.

http://www.powerwatch.org.uk/

 

Bioinitiativrapporten:

Bioinitiative report är en internationell expertrapport. Den stora styrkan i rapporten är att den har gjorts av 29 oberoende forskare och hälsoexperter från 10 länder, oberoende av regeringar, befintliga organ och branschorganisationer som har varit fast vid gamla standarder. Precis på grund av detta presenterar Bioinitiative Report en solid vetenskaplig och folkhälsopolitisk bedömning som är bevisbaserad. Grovt har 1800 nya studier publicerats under fem år. Dessa bekräftar effekter vid exponeringsnivåer tio till hundratals eller tusentals gånger lägre än tillåtna under säkerhetsgränser i de flesta länder i världen. De visar bl a att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa fält påverkar centrala nervsystemet negativt. Upprepade undersökningar visar att nervceller dör och att minnet försämras. I Bioinititive report ställs kravet på ett gränsvärde för strålning som ligger 3,3 miljoner gånger lägre än det rådande gränsvärde som SSM anger, detta eftersom forskningen nu kan påvisa cellskadepåverkan (biologisk påverkan) från nivån ca 30 mikrowatt per/m2. SSM:s gränsvärde, det som myndigheten anser skydda dig och mig, är 10 miljoner mikrowatt/m2.

http://www.bioinitiative.org/conclusions/

 

Appell till FN den 9 november 2017:

236 forskare från 41 nationer har undertecknat en appell som brådskande

uppmanar FN, dess underorganisationer (WHO och UNEP) och alla FN-medlemsstater till ett ökat hälsoskydd gällande exponeringen av elektromagnetiska fält. Hemsidan emfscientist.org innehåller ett 3-minuter långt videoklipp där Dr Martin Blank utifrån sin 30-åriga erfarenhet av forskning inom området elektromagnetiska fält ger sin syn på den globala hälsokatastrof som exponeringen av elektromagnetiska fält innebär.

https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

 

Resolution 1815:

Europarådet antog år 2011 resolution 1815. Den baseras på ett betänkande om de möjliga riskerna med magnetfältens och den radiofrekventa elektromagnetiska strålningens inverkan på miljö och hälsa. Resolutionen pekar på att det finns tillräckliga belägg för skadlig påverkan av elektromagnetiska fält på växter, djur och människors hälsa för att agera och skydda mot möjliga och allvarliga miljö- och hälsorisker.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

 

Reykjavikapellen:

Vid en internationell konferens 2017 i Reykjavik om barn, skärmtid och mikrovågsstrålning signerades appellen av representanter från 21 länder. Här ber man skolmyndigheter i alla länder att sätta sig in i den kunskap som finns angående möjliga risker med radiofrekvent strålning för våra barn som växer och utvecklas. “Att använda kabelbundna datorer i undervisningen är en säkrare lösning än potentiellt riskfylld exponering för trådlös radiofrekvent strålning.”

engelsk version: http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Reykjavik-Appeal-2017-02-24-EN.pdf

svensk version: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/03/Reykjavik-appellen-170224-svenska.pdf

 

Internationella läkaruppropet 2012:

Ett annat exempel på att läkare sedan länge kräver en påkallad försiktighet då det gäller den radiofrekventa strålningens skador och risker. Fler än 1000 läkare skrev under Freiburguppropet 2002. Den översattes till många språk. 2012, tio år senare, vänder tyska läkare sig återigen till sina kollegor och det globala samhället, men också till alla politiker över hela världen i syfte att skydda människor, omvärld och också demokratin.

http://freiburger-appell-2012.info/en/observations-findings.php

Se skrivelsen i svensk översättning med dess vetenskapligt bestyrkta rön:

http://www.vagbrytaren.org/internationella_lakaruppropet_pa%20svenska.pdf

 

 

Wiens läkarförbund:

Wiens läkarförbund har gett ut riktlinjer för att minska hälsoriskerna kopplade till användning av mobiltelefoner och exponering av mikrovågor. Deras riktlinjer finns samlade på en affisch. Bland åtgärderna nämns att man ska använda fast telefon vid samtal hemma och på arbetet. DECT-telefoner, WLAN och WiFi och LTE-basstationer i hemmet bör undvikas. Man ska ofta gå offline eller använda flygplansläge – för funktioner som att lyssna på musik, kamera, väckarklocka, miniräknare eller spel krävs ofta inte internetuppkoppling. Man bör minimera antalet appar, avaktivera de mest onödiga bakgrundstjänsterna på sin smartphone samt avaktivera ”mobila tjänster” / ”mobildata”.

https://newsvoice.se/2016/01/31/wiens-lakarforbund-varnar-for-halsoriskerna-med-smartphones-ger-rad-som-minskar-riskerna/

http://www.aekwien.at/aekmedia/Medizinische-Handy-Regeln.pdf

 

Kaliforniens folkhälsomyndighet

Kaliforniens Folkhälsomyndighet publicerar i december 2017 en broschyr som ger råd om hur exponering för strålning kan minskas och informerar om några potentiella hälsorisker som forskningen visat – förhöjd risk för hjärncancer, lägre antal spermier samt huvudvärk, påverkan på minne, inlärning, sömn och beteende:

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf

 

Nyhetsrapportering i amerikansk media om den informationsbroschyr som Kaliforniens Folkhälsomyndighet publicerar:

https://www.cbsnews.com/news/california-cellphone-radiation-health-guidelines/

 

Nyhetsrapportering i engelsk media om de råd Kaliforniens folkhälsomyndighet tar upp i sin informationsbroschyr. Innan artikeln avslutas finns ett kort videoklipp där forskaren Magda Havas visar det finstilta kring mobilanvändning. Säkerhetsavståndet för en Iphone 4 är 15 mm:

https://www.thesun.co.uk/news/5150022/health-officials-warn-avoid-mobile-radiation/

 

Digital demens

En psykiater i Sydkorea är den som först myntar begreppet “digital demens”; en diagnos hos unga som sätts i samband med excessivt användande av digital teknik. Digital demens skadar hjärnan och påverkar långtidsminnet. Kognitiva funktioner försämras, i vissa fall så allvarligt att de kunnat jämföras med personer som drabbats av skallskador. Symtomen är minnesförlust, koncentrationssvårigheter och känslomässig likgiltighet.

https://www.upi.com/Science_News/Technology/2013/06/26/Some-teens-in-South-Korea-exhibiting-digitaldementia/UPI-69441372251061

 

Manfred Spitzer – tysk psykiater, psykolog och hjärnforskare – resonerar kring teknikanvändande och digital demens:

Länk på tyska. Excessivt mobilanvändande leder till ett mobilberoende som måste tas på allvar. Det kopplas också samman med närsynthet; ett alltmer utbrett förhållande i de länder där mobilanvändandet är som mest förekommande. Sydkorea och Kina tas upp som exempel. Mobilanvändandet påverkar hjärnans förmåga till kreativitet, idéskapande och människans “självmedvetande”.

https://www.swr.de/swr1/rp/tipps/prof-smartphone-sucht-wird-bagatellisiert/-/id=446880/did=17964608/nid=446880/29cbz7/index.html

 

Manfred Spitzers bok Digital demens (utgiven på norska):

https://www.adlibris.com/se/bok/digital-demens-9788279006985

 

Försiktighetsprincipen:

Försiktighetsprincipen ligger under miljöbalkens allmänna hänsynsregler vilka ska förebygga negativa effekter av verksamheten. Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  De allmänna hänsynsreglerna innehåller de grundläggande bestämmelserna: Bevisbörderegeln, Kunskapskravet samt Försiktighetsprincipen.

Bevisbörderegeln: Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska visa att hänsynsreglerna följs.

Kunskapskravet innebär att det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas.

Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en störning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillampa-miljobalken/allmanna-hansynsregler/

http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/tillampa-miljobalken/allmanna-hansynsregler

 

SSM – anmälan:

SSM har anmälts till Riksdagens ombudsmän då de inte följer sitt uppdrag att skydda befolkningen mot artificiell mikrovågsstrålning. Anmälan är på 50 sidor. Den berör särskilt referensvärdet 10 W/m2 som gäller för frekvensbandet 2 GHz till 300 GHz, vilket motsvarar våglängderna 15 cm till 1 mm. Anmälan berör även forskningen på elöverkänslighet, SSM:s mätningar i skolmiljön och mätning av trådlösa babyvakter.

https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2017/04/8-jo-anmc3a4lan-av-ssm.pdf

 

BARNverket – pekar på brister i den nationella digitaliseringsstrategin

BARNverket är en rikstäckande föräldraorganisation som arbetar för ett ökat föräldrainflytande för barns rätt att må bra och utvecklas i en hälsofrämjande och säker miljö i skolväsendets verksamheter. BARNverket pekar på brister i den nationella digitaliseringsstrategin. Förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv och utifrån att barn är biologiska växande människor med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling saknas helt.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/digitaliseringen-av-skolan-ett-riskfyllt-experiment-19844 BARNverkets frågor till samtliga partier och berörda utifrån brister i den nationella digitaliseringsstrategin:http://www.barnverket.se/arkiverade-sidor/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet-saknar-riskbedomningar/#more-8119

 

BILAGA  http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/gymnasielarare-blev-sjuk-av-tradlos-teknik-i-skolan/